Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

.emacs

Jag har vaga minnen av att vi diskuterade saken på gamla forumet. Men nu när det finns ett fint emacs-forum, vad sägs om en .emacs-tråd? Jag har min i wikin, men den lämpar sig inte riktigt för diskussion på samma sätt som forumet gör.

 

 

;; Emacs dotfile

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;             Abbrev mode
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(setq-default abbrev-mode t)
(read-abbrev-file "~/.emacs.d/abbrevs")
(setq save-abbrevs t)


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;          Change background by filename
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


; Colors for dark background
(setq fileback-color_list '("#150000" "#001500" "#000015" 
              "#100500" "#001005" "#050010"
              "#051000" "#000510" "#100005"))
(setq fileback-color_list_length (length fileback-color_list))

(defun fileback-set_background ()
 "Sets the background of buffer by buffer-name"
 (setq index 
    (% (string-to-int (substring (md5 (buffer-name))0 5) 16) 
      fileback-color_list_length))
 (set-background-color (nth index fileback-color_list))
 (message (format "Setting background to %s" 
          (nth index fileback-color_list))))

(add-hook 'find-file-hooks
     '(lambda()
       (fileback-set_background)))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;              IRC-mode
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/erc")
(require 'erc)

;; TAB to complete any word in open buffers. 
;; Ctrl-D to complete only on nicks.
;; Previous command on Shift-up-arrow.
;; Next command on Shift-down-arrow. 
(add-hook 'erc-mode-hook
     '(lambda ()
       (local-set-key (kbd "") 'indent-or-complete)
       (local-set-key (kbd "C-d") 'erc-complete-word)
       (local-set-key (kbd "S-") 'erc-previous-command)
       (local-set-key (kbd "S-") 'erc-next-command)
       (local-set-key (kbd "") 'my-erc-scroll-up)
       (local-set-key (kbd "") 'my-erc-scroll-down)
       (setq scroll-margin 15)
       (setq erc-interpret-mirc-color t) ; Show mirc-colors.
       (setq erc-split-line-length 400) ; Limit lines to 400 chars
       ))

;; Functions to scroll up/down and recenter on cursor.
;; Will try to keep the cursor in the bottom part of the screen.
(defun my-erc-scroll-up () 
 "Scroll up." 
 (interactive)
 (previous-line 1)
 (recenter -5)
 )

(defun my-erc-scroll-down () 
 "Scroll down." 
 (interactive)
 (next-line 1)
 (recenter -5)
 )


;; Make iso-latin-1 the default encoding.
(setq erc-server-coding-system '(iso-latin-1 . iso-latin-1)
    erc-encoding-coding-alist '(("#barfoo" . utf-8)))


;; ErcNickColors from http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/ErcNickColors
(setq nick-face-list '())

;; Define the list of colors to use when coloring IRC nicks.
(setq-default erc-colors-list '("green" "yellow" "magenta"
                "gray" "brown" "red"
                "purple" "white" "cyan")) ; "blue"

(defun build-nick-face-list ()
 "build-nick-face-list builds a list of new faces using the
foreground colors specified in erc-colors-list. The nick faces
created here will be used to format IRC nicks."
 (setq i -1)
 (setq nick-face-list
    (mapcar
     (lambda (COLOR)
      (setq i (1+ i))
      (list (custom-declare-face
         (make-symbol (format "erc-nick-face-%d" i))
         (list (list t (list :foreground COLOR)))
         (format "Nick face %d" i))))
     erc-colors-list)))

(defun my-insert-modify-hook ()
 "This insert-modify hook looks for nicks in new messages and
computes md5(nick) and uses substring(md5_value, 0, 4) mod (length
nick-face-list) to index the face list and produce the same face for a
given nick each time it is seen. We get a lot of collisions this way,
unfortunately, but it's better than some other methods I tried.
Additionally, if you change the order or size of the erc-colors-list,
you'll change the colors used for nicks."
 (if (null nick-face-list) (build-nick-face-list))
 (save-excursion
  (goto-char (point-min))
  (if (looking-at "<\\([^>]*\\)>")
    (let ((nick (match-string 1)))
     (put-text-property (match-beginning 1) (match-end 1)
               'face (nth
                  (mod (string-to-number
                     (substring (md5 nick) 0 4) 16)
                     (length nick-face-list))
                  nick-face-list))))))

;; This adds the ERC message insert hook.
(add-hook 'erc-insert-modify-hook 'my-insert-modify-hook)

(provide 'erc-nick-colors)
;; End of ErcNickColors


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			   Appearance
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Emacs complains on startup, but it sets a variable width font 
;; on the the modeline
(set-face-font 'modeline "-*-helvetica-*-r-*-*-12-*-*-*-*-*")

;; Change the colour of the cursor. 
;; Nice when someone has broken the emacs settings and you would get
;; a white cursor on white, or black on black.
(set-cursor-color "pink")

;; Show line number
(setq line-number-mode 1)

;; Show column number
(setq column-number-mode 1)

;; Show marked region
(setq transient-mark-mode t)

;; Don't show banner on startup
(setq inhibit-startup-message t)

;; Add a blurb about what host emacs runs if not on the local display
(when (boundp 'x-display-name)
 (setq-default
  frame-title-format (concat invocation-name
     (unless (string= x-display-name ":0.0") (concat "@" system-name))
     " (%b)")
  icon-title-format frame-title-format
  ))

;; Title bar shows name of current buffer. 
(setq frame-title-format '("emacs: %*%+ %b"))

;; Disable the toolbar to save space for another few lines of code.
(cond
 ((and (string-match "GNU Emacs" (emacs-version))
    (boundp 'emacs-major-version)
    (>= emacs-major-version 20))
 ;; GNU Emacs 20 or later.
 (tool-bar-mode nil)))


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			   Interface
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Syntax highligting for all supported file types
(global-font-lock-mode 1)

;; And enable as much highlighting as possible
(setq font-lock-maximum-decoration t)

;; Only scroll one line when reaching end of page
(setq scroll-step 1)

;; Make å, ä and ö work. 
(set-terminal-coding-system 'iso-latin-1)

;; Make all "yes or no" prompts show "y or n" instead
(fset 'yes-or-no-p 'y-or-n-p)

;; Disable Ctrl-Z minimization/suspension of emacs.
(global-set-key [C-z] nil)

;; Get ()-matching
(require 'paren)
(show-paren-mode 1)

;; Wheel mouse moves up and down 4 lines
(define-key global-map [mouse-4] (lambda () (interactive) (scroll-down 4)))
(define-key global-map [mouse-5] (lambda () (interactive) (scroll-up 4)))

;; Wheel mouse + Control change buffer we are looking at
(defun next-buffer () 
 "Go to the buffer which is at the end of the buffer-list. 
  This is the symmetric of burry-buffer." 
 (interactive)
 (switch-to-buffer (nth (- (length (buffer-list)) 1) (buffer-list))))

(defun my-bury-buffer()
 "Push this buffer down so we see the next one."
 (interactive)
 (bury-buffer)
 (fileback-set_background)
)

(define-key global-map [(control mouse-4)] 'next-buffer)
(define-key global-map [(control mouse-5)] 'bury-buffer)


;; Home and End selects buffer
(global-set-key [home] 'next-buffer)
(global-set-key [end] 'my-bury-buffer)


;; Enable position saving through shortcuts.
;; Save current position with Ctrl-F1 Ctrl-F2 Ctrl-F3 and Ctrl-F4
(global-set-key [C-f1] '(lambda () (interactive) (point-to-register ?1)))
(global-set-key [C-f2] '(lambda () (interactive) (point-to-register ?2)))
(global-set-key [C-f3] '(lambda () (interactive) (point-to-register ?3)))
(global-set-key [C-f4] '(lambda () (interactive) (point-to-register ?4)))

(defun jump-to-register-other (reg)
 (other-window 1)
 (jump-to-register reg)
 (hilit-recenter (/ (window-height) 2)))

(defun jump-to-register-here (reg)
 (jump-to-register reg)
 (hilit-recenter (/ (window-height) 2)))

;; Move to saved position with F1 F2 F3 and F4
(global-set-key [f1] '(lambda () (interactive) (jump-to-register-here ?1)))
(global-set-key [f2] '(lambda () (interactive) (jump-to-register-here ?2)))
(global-set-key [f3] '(lambda () (interactive) (jump-to-register-here ?3)))
(global-set-key [f4] '(lambda () (interactive) (jump-to-register-here ?4)))


;; Toggle displayed line truncation/wrapping with F6 
(defun toggle-truncate-lines ()
"Toggle the variable truncate-lines between true and false"
(interactive) 
  (if (eq truncate-lines 't) 
   (set-variable 'truncate-lines nil)
   (set-variable 'truncate-lines 't)
  )
 )
(global-set-key [f6] 'toggle-truncate-lines);; Meta-up/down to do Page Up and Page Down, as the regular Page Up and 
;; Page down does not repeat, making it tedious to scroll large documents.
(global-set-key [M-up] 'scroll-down)
(global-set-key [M-down] 'scroll-up)


;; Highlight based on regexps
(global-set-key [M-f1] 'highlight-regexp)
(global-set-key [M-f2] 'highlight-lines-matching-regexp)
(global-set-key [M-f3] 'hi-lock-mode)
(global-set-key [M-f4] 'hi-lock-write-interactive-patterns)

;; Make changes since the file was opened stand out in red.
;; Press F12 to toggle on and off
(global-set-key [f12] 'highlight-changes-mode)
(add-hook 'c-mode-common-hook  'highlight-changes-mode)  ; in C-mode
(add-hook 'emacs-lisp-mode-hook 'highlight-changes-mode)  ; in Lisp-mode
(add-hook 'text-mode-hook    'highlight-changes-mode)  ; in Text-mode

;; Auto-fill in text mode
(add-hook 'text-mode-hook
     '(lambda ()
       (turn-on-auto-fill)
       (auto-fill-mode 1)
       ))

;; Make text-mode the default mode, so that we can use the tab-completion
;; feature in files that don't have an extension.
(setq default-major-mode 'text-mode)

;; Use spaces instead of tabs.
(setq-default indent-tabs-mode nil)

;; Relative indentation, nice when making tables and such.
(global-set-key [S-tab] 'indent-relative)

;; Goto line with Ctrl-g
(global-set-key "\C-g" 'goto-line)

;; Move to match if on (){}[] when pressing %, otherwise insert %.
(defun match-paren (arg)
 "Go to the matching paren if on a paren; otherwise insert %."
 (interactive "p")
 (cond ((looking-at "\\s\(") (forward-list 1) (backward-char 1))
	((looking-at "\\s\)") (forward-char 1) (backward-list 1))
	((looking-at "\\s\{") (forward-list 1) (backward-char 1))
	((looking-at "\\s\}") (forward-char 1) (backward-list 1))
	((looking-at "\\s[") (forward-list 1) (backward-char 1))
	((looking-at "\\s]") (forward-char 1) (backward-list 1))
	(t (self-insert-command (or arg 1)))))
(global-set-key "%" 'match-paren)

;; Make sure that the file end in a newline.
(setq require-final-newline t)


;; For (, [ and {, write the corresponding ), ] or } at once.
(defun corr-paren () 
 "Print () and move the cursor backone step." 
 (interactive)
 (insert "()")
 (backward-char)) 
(global-set-key "(" 'corr-paren)

(defun corr-curl () 
 "Print {} and move the cursor back one step."
 (interactive)
 (insert "{")
 (newline)
 (newline)
 (insert "}")
 (backward-char)
 (backward-char))
(global-set-key "{" 'corr-curl)

(defun corr-brac () 
 "Print [] and move the cursor back one step."
 (interactive)
 (insert "[]")
 (backward-char))
(global-set-key "[" 'corr-brac)


;; Only scroll one line when reaching end of page
(setq scroll-step 1)
;; Only scroll one line when reaching end of page, even for large files
(setq scroll-conservatively 100)

;; Start scrolling when we get close to the end of the screen
(setq scroll-margin 3)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			   Spelling
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Do running spell check in text mode.
(add-hook 'text-mode-hook 'flyspell-mode)

;; Set the dictionary for the spell check.
(setq flyspell-mode-hook
   '(lambda () "Sets the dictionary for flyspell on startup."
	 (ispell-change-dictionary "svenska")))

;; Ctrl-Tab to spellcheck the word under the cursor.
(global-set-key [C-tab] 'ispell-word)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			   Tab completion
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Define a -hook for all modes where we want tab completion.
(add-hook 'c-mode-common-hook
     (function (lambda ()
          (local-set-key (kbd "") 'indent-or-complete)
           )))
(add-hook 'text-mode-hook
     (function (lambda ()
          (local-set-key (kbd "") 'indent-or-complete)
           )))
(add-hook 'emacs-lisp-mode-hook 
     (function (lambda ()
          (local-set-key (kbd "") 'indent-or-complete)
           )))
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 
     (function (lambda ()
          (local-set-key (kbd "") 'indent-or-complete)
           )))
(add-hook 'TeX-mode-hook 
     (function (lambda ()
          (local-set-key (kbd "") 'indent-or-complete)
           )))

(defun indent-or-complete ()
 "Complete if point is at end of a word, otherwise indent line."
 (interactive)
 (if (looking-at "\\>")
  (dabbrev-expand nil)
 (indent-for-tab-command)
  ))

;; The order that different completes are tested.
(setq hippie-expand-try-functions-list
   '(try-expand-dabbrev-visible
	try-expand-dabbrev
    try-expand-dabbrev-all-buffers
    try-expand-dabbrev-from-kill
    ; try-expand-all-abbrevs
    ; try-expand-line 
    ; try-expand-line-all-buffers
    ; try-expand-whole-kill
    ; try-expand-list
    ; try-expand-list-all-buffers
    ; try-complete-file-name-partially
    ; try-complete-file-name 
    ; try-complete-lisp-symbol-partially
    ; try-complete-lisp-symbol 
	))

;; TAB expands even during isearch (Ctrl-S)
(define-key isearch-mode-map [tab] 'isearch-yank-word)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			   TAGS
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Put the cursor over the function/variable that you want to lookup.
;; Press F10, and then Enter to confirm the search. (And give the location
;; of the TAGS-file if needed.)
;; Shift-F10 will open the matches in another frame.
;; Then use F9 and F11 to browse back and forth between the matches.

(global-set-key [f9] 'pop-tag-mark)
(global-set-key [f10] 'find-tag)
(global-set-key [S-f10] 'find-tag-other-frame)
(global-set-key [f11] "\C-u\M-.")

;; Load the TAGS file
;; TAGS file can be generated giving the following command in a shell
;; > find . -name "*.[chCH]" -print | etags - --declarations
;;(visit-tags-table "/path/to/TAGS" nil);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;	    	Python programming stuff
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Use tabs for indentation when in Python mode.
(add-hook 'python-mode-hook 
	 (function (lambda ()
		   (setq-default indent-tabs-mode t))))

;; Show tabs in green and leading spaces in red with F8
(defface highlight-tab-face '((t (:background "pale green"))) "Used for tabs" )
(defvar highlight-tab-face 'highlight-tab-face)

(defface highlight-space-face '((t (:background "red"))) "Used for spaces" )
(defvar highlight-space-face 'highlight-space-face)

(defvar highlight-tab-mode nil)
(defvar highlight-tab-alist '(("\t" 0 highlight-tab-face append)
			    ("^\t* +"  0 highlight-space-face append)))

(defun highlight-tab-mode () (interactive)
  "Highlights TABs."
  (cond ((setq highlight-tab-mode (not highlight-tab-mode))
	 (font-lock-add-keywords nil highlight-tab-alist) 
	 (message "Enabled show tabs"))
     (t
	 (font-lock-remove-keywords nil highlight-tab-alist)
	 (message "Disabled show tabs")))
  (font-lock-fontify-buffer))

(global-set-key [f8] 'highlight-tab-mode);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			Perl programming stuff
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Use cperl-mode instead of perl-mode 
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.\\([pP][Llm]\\|al\\)\\'" . cperl-mode))
(add-to-list 'interpreter-mode-alist '("perl" . cperl-mode))
(add-to-list 'interpreter-mode-alist '("perl5" . cperl-mode))
(add-to-list 'interpreter-mode-alist '("miniperl" . cperl-mode))


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			 Delete and backspace
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun delete-word (arg)
 "Delete characters forward until encountering the end of a word.
With argument, do this that many times."
 (interactive "*p")
 (delete-region (point) (save-excursion (forward-word arg) (point))))

(defun backward-delete-word (arg)
 "Delete characters backward until encountering the end of a word.
With argument, do this that many times."
 (interactive "*p")
 (delete-word (- arg)))

;; Delete eats forward instead of backward
(normal-erase-is-backspace-mode 1)
(setq delete-key-deletes-forward t)

;; Meta-Backspace deletes the word from the cursor and backward.
(global-set-key [(meta backspace)] 'backward-delete-word)

;; Delete removes the character under the cursor.
(global-unset-key [(delete)])
(global-set-key [(delete)] 'delete-char)

;; Meta-delete removes the word from the cursor and forward.
(global-unset-key [(meta delete)])
(global-set-key [(meta delete)] 'delete-word)
(setq delete-key-deletes-forward t)


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;			 C programming stuff
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Hungry delete is nice since we use spaces instead of tabs.
(setq c-hungry-delete-key t) 

;; Let emacs insert newlines automatically whenever it can.
(setq c-auto-newline 1)

;; Set the K&R indentation style when starting C-mode.
(add-hook 'c-mode-hook
     '(lambda ()
       (c-set-style "k&r")
       (auto-fill-mode 1)
       ))

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;              C# mode
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; Depends on the C# mode from : http://www.cybercom.net/~zbrad/DotNet/Emacs/
(add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/csharp")

(autoload 'csharp-mode "cc-mode")
(setq auto-mode-alist
   (append '(
        ("\\.cs$" . csharp-mode)
        ) auto-mode-alist ))


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;		     Small functions
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; UNIX-DOS-UNIX end of line conversions
(defun dos-unix ()
	(interactive)
	(goto-char (point-min))
	(while (search-forward "\r" nil t) (replace-match "")))

(defun unix-dos ()
	(interactive)
	(goto-char (point-min))
	(while (search-forward "\n" nil t) (replace-match "\r\n")))


;; Configure colours used in emacs. This section must be last in .emacs

;; Text and background.
;(set-background-color "gray89")
;(set-foreground-color "black")

;; Marked text.
;(set-face-foreground 'region "white")
;(set-face-background 'region "Navy")

;; Status bar.
(set-face-foreground 'modeline "black")
(set-face-background 'modeline "grey")

;; Selected option.
;(set-face-foreground 'highlight "DarkGreen")
;(set-face-background 'highlight "white")

;; Changes.
(set-face-foreground 'font-lock-type-face "purple")

;; Comments
;(set-face-foreground 'font-lock-comment-face "green4")
(set-face-foreground 'font-lock-comment-face "green4")
;(set-face-background 'font-lock-comment-face "gray93")
(set-face-background 'font-lock-comment-face "gray8")

;; Variables
(set-face-foreground 'font-lock-variable-name-face "Brown")

;; Strings
(set-face-foreground 'font-lock-string-face "DarkOrchid")
(set-face-foreground 'font-lock-string-face "dodgerblue4")

;; Functions
;(set-face-foreground 'font-lock-function-name-face "Navy")

;; Keywords (stuff like 'extern' 'union' and 'return')
;(set-face-foreground 'font-lock-keyword-face "blue")

;; Built in (stuff like #define
;(set-face-foreground 'font-lock-builtin-face "black")

;(set-face-foreground 'font-lock-constant-face "yellow4")
(set-face-background 'font-lock-constant-face "red")
(set-face-foreground 'font-lock-constant-face "white")

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

oabocws bild

~/.sxemacs/init.el :

-----start------

(lisp-initd-compile-and-load)

----slut-----

Kristians bild

Mycket inspirerande Smile

Jag har "kortat" ner din autokompletteringskod till följande

(defun indent-or-complete ()
 "Complete if point is at end of a word, otherwise indent line."
 (interactive)
 (if (looking-at "\\>")
   (dabbrev-expand nil)
  (indent-for-tab-command)
  ))

; Tab completion
(let (modelist it)
 (setq modelist '('c-mode-common-hook 'lisp-mode-common-hook 'text-mode-hook
                    'java-mode-hook 'emacs-lisp-mode-hook 'lisp-mode-hook
                    'LaTex-mode-hook 'Tex-Mode-hook 'python-mode-hook 'octave-mode-hook
                    'cmake-mode-hook 'xml-mode-hook))

 (mapc '(lambda(mode) (add-hook (eval mode) '(lambda ()
                     (local-set-key (kbd "TAB") 'indent-or-complete) ))) modelist))

;; The order that different completes are tested.
(setq hippie-expand-try-functions-list
   '(try-expand-dabbrev-visible
    try-expand-dabbrev
    try-expand-dabbrev-all-buffers
    try-expand-dabbrev-from-kill) )

Har du provat "flymake-mode"? Jag tycker att det är särskilt trevligt vid pythonprogrammmering

---------------------------------------

 

iaidokas bild

Nu har jag testat flymake med Python, det var riktigt trevligt!

 

Tack för tipset.

 

Test.

Test.